Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Oświatowy w Polskowoli Zespół Oświatowy w Polskowoli

Konkurs "Super Klasa"

Czcionka:

REGULAMIN KONKURSU "SUPER KLASA"

Konkurs pt.  „SUPER KLASA” jest przeznaczony dla dwóch grup wiekowych uczniów naszej szkoły.

Dla klas I-III przeznaczony jest tytuł i statuetka "Super Klasa edukacji wczesnoszkolnej", natomiast klasy IV-VI otrzymują tytuł i statuetkę "Super Klasa".  

 

Głównym celem tego konkursu jest wprowadzenie w szkole zdrowej rywalizacji oraz dyscypliny, która ma zachęcić uczniów do starania się głównie o:

- osiąganie lepszych wyników w nauce (średnia ocen klasy),

- wywiązywanie się z obowiązku szkolnego tj.  uczęszczania na zajęcia (frekwencja klasy),

- promowanie pozytywnych postaw uczniów (m.in. udział w akcjach charytatywnych i na rzecz środowiska)

 

Cele szczegółowe konkursu:

- kształtowanie poczucia wspólnoty szkolnej,

- uaktywnienie i integracja środowiska uczniowskiego,

- tworzenie atmosfery wspólnej pracy i zabawy,

- propagowanie współdziałania i współzawodnictwa opartego na zdrowych zasadach,

- rozwijanie osobowości, talentów i zainteresowań uczniów,

- uaktywnienie twórczego działania uczniów i promowanie ich kreatywności,

- motywowanie uczniów do osiągania wysokich wyników nauczania i zachowania,

- zaangażowanie w życie klasy, szkoły,

- budowanie poczucia odpowiedzialności jednostkowej i grupowej,

- umożliwienie jednostkom uzdolnionym wykazania się w obranej przez siebie dziedzinie,

- promowanie pozytywnych zachowań,

- kształtowanie postaw prospołecznych,

- rozwijanie aktywności uczniów i zachęcenie ich do działania na rzecz środowiska szkolnego, klasowego i lokalnego,

- zachęcanie do obcowania z literaturą,

- podnoszenie jakości pracy szkoły,

- wzbogacanie i urozmaicanie życia szkoły,

- tworzenie tradycji i wyjątkowości szkoły,

- wsparcie pracy wychowawczej w poszczególnych zespołach klasowych,

- włączenie i uaktywnienie samorządu szkolnego poprzez współpracę z komisją konkursu.

Nad całością przebiegu konkursu czuwa Opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrektor Szkoły. Na wynik klasy składać się będzie praca wszystkich uczniów klasy.

 

Założenia ogólne:

1. Konkurs na Super Klasę prowadzi i koordynuje Samorząd Uczniowski wraz z Opiekunem.

1. W konkursie uczestniczą zarówno klasy I-III, jak i klasy IV - VI naszej szkoły.

2. Czas trwania konkursu: cały rok szkolny.

3. Zwycięzcą konkursu zostaje klasa, która w rywalizacji międzyklasowej uzyska największą ilość punktów, w ciągu jednego roku szkolnego.

4. O wyniku końcowym decyduje suma punktów uzyskanych przez klasę.

5. Konkurs trwa cały rok szkolny, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród następuje po końcoworocznej radzie klasyfikacyjnej na zakończenie roku szkolnego.

6. Klasa, która zgromadzi największą liczbę punktów, otrzymuje tytuł Super klasy, puchar Super klasy oraz dyplom Super klasy i wychowawcy Super klasy. Jest to tytuł przechodni, w kolejnym roku mogą walczyć o niego inne klasy.

7. Tytuł i puchar Super klasy zwycięska klasa otrzymuje na jeden rok szkolny.

8. Klasa może wielokrotnie zdobyć tytuł Super klasy.

10. Punkty są przekazywane i liczone przez Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

11. Wszystkie sprawy sporne związane z przeliczaniem punktów rozstrzyga Opiekun Samorządu w porozumieniu z Dyrekcją.

12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo modyfikacji regulaminu.

 

Punkty będą przydzielane według poniższych kategorii:

 

KLASY I - III

1. Frekwencja

Kryterium będzie brało pod uwagę frekwencję w I półroczu oraz w II półroczu roku szkolnego.

Klasa, która uzyska najlepszy wynik otrzymuje 10 p., za miejsce drugie - 8 p., za miejsce trzecie - 6 p.

2. Czytelnictwo

Kryterium będzie brało pod uwagę średnią ilość wypożyczonych książek na jednego ucznia w ciągu I półrocza i II półrocza.

Klasa, która uzyska najlepszy wynik otrzymuje 10 p., za miejsce drugie - 8 p., za miejsce trzecie - 6 p.

3. Działalność charytatywna

Kryterium będzie brało pod uwagę zaangażowanie klasy w akcje charytatywne, np. Górę Grosza.

Klasa, która uzyska najlepszy wynik otrzymuje 8 p., za miejsce drugie - 6 p., za miejsce trzecie - 4 p.

4. Działalność na rzecz środowiska

Kryterium będzie brało pod uwagę zaangażowanie klasy w działalność na rzecz środowiska, np. zbiórka zużytych baterii czy nakrętek.

Klasa, która uzyska najlepszy wynik otrzymuje 8 p., za miejsce drugie - 6 p., za miejsce trzecie - 4 p.

 

KLASY IV - VI

1. Średnia ocen klasy

Kryterium będzie brało pod uwagę średnią ocen klasy po I półroczu oraz na zakończenie roku szkolnego (z danych zawartych w dzienniku).

Klasa, która osiągnie najwyższą średnią otrzymuje 10 p., za miejsce drugie - 8 p., za miejsce trzecie - 6 p.

2. Zachowanie (średnia klasy z ocen za zachowanie)

Kryterium będzie brało pod uwagę średnią ocen uzyskanych przez uczniów z zachowania.  Ocena wzorowa = 6 p., bardzo dobra = 5 p., dobra = 4 p., poprawna = 3 p., nieodpowiednia = 2 p., naganna = 1 p.

Klasa, która osiągnie najwyższą średnią otrzymuje 10 p., za miejsce drugie - 8 p., za miejsce trzecie - 6 p.

3. Frekwencja

Kryterium będzie brało pod uwagę frekwencję w I półroczu oraz w II półroczu roku szkolnego.

Klasa, która uzyska najlepszy wynik otrzymuje 10 p., za miejsce drugie - 8 p., za miejsce trzecie - 6 p.

4. Czytelnictwo

Kryterium będzie brało pod uwagę średnią ilość wypożyczonych książek na jednego ucznia w ciągu I półrocza i II półrocza.

Klasa, która uzyska najlepszy wynik otrzymuje 10 p., za miejsce drugie - 8 p., za miejsce trzecie - 6 p.

5. Działalność charytatywna

Kryterium będzie brało pod uwagę zaangażowanie klasy w akcje charytatywne, np. Górę Grosza.

Klasa, która uzyska najlepszy wynik otrzymuje 5 p., za miejsce drugie - 4 p., za miejsce trzecie - 3 p.

6. Działalność na rzecz środowiska

Kryterium będzie brało pod uwagę zaangażowanie klasy w działalność na rzecz środowiska, np. zbiórka zużytych baterii czy nakrętek.

Klasa, która uzyska najlepszy wynik otrzymuje 5 p., za miejsce drugie - 4 p., za miejsce trzecie - 3 p.

 

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na zakończenie roku szkolnego. Przydział punktów będzie obowiązywał również za miesiąc czerwiec. Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji punktacji. Klasy w ten sposób będą mogły na bieżąco śledzić stan punktów i wpływać na to poprzez dopingowanie uczniów do lepszej i systematycznej pracy.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny